Ruckus: Lunch and Learn for KSC Start

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา เคเอสซี ร่วมกับ ทีมงานจาก Ruckus เข้าจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานทีมขาย ในหัวข้อ”Ruckus: Lunch and Learn for KSC Start” ณ เคเอสซี (สำนักงานใหญ่) วัตถุประสงค์เพื่อเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยี และโซลูชันของอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายให้กับพนักงาน พร้อม Promotions สุดพิเศษ เพื่อให้ทีมขายได้ส่งต่อไปยังลูกค้าผู้มีอุปการคุณของเรา ให้สามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายภายในองค์กรต่อยอดธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

S__32178188.jpg