เคเอสซี ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมเป็นผู้บรรยายแนวทางการจัดทำมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศ ISO/IEC:27001)

เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด โดยคุณสัญชัย รุ่งเรืองชูสกุล ตำแหน่ง Business Development Manager พร้อมคุณปิยะพร วโรดมวนิชกุล ตำแหน่ง Business Solution Manager


ได้รับเกียรติจากคณะทำงาน กรมศิลปากร เพื่อเข้าร่วมเป็นวิทยากรงานสัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อ”แนวทางปฏิบัติ สำหรับการจัดทำมาตรฐานเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศ (ISO/IEC:27001)”ให้กับคณะทำงานกรมศิลปากร  ณ ห้องประชุม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มรดกศิลปวัฒนธรรม กรมศิลปากร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ในเรื่องจัดทำมาตรฐานเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศ (ISO/IEC:27001) ตลอดจนแนะนำแนวทางการเก็บรักษาข้อมูลให้มั่นคงปลอดภัย พร้อมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ภายในองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดเตรียมและจัดทำมาตรฐานด้านความมั่นคงและปลอดภัยสำหรับข้อมูลในระบบสารสนเทศต่อไป 

ทั้งนี้ เคเอสซี ขอขอบพระคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจให้เกียรติเคเอสซี ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำมาตรฐาน (ISO/IEC:27001) พร้อมถ่ายทอดชุดข้อมูลความรู้ให้กับคณะทำงานกรมศิลปากรในครั้งนี้