เคเอสซีเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ 1 ส.ค. 2560

เรียน ท่านสมาชิก และพันธมิตรทางธุรกิจ

บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด (สำนักงานใหญ่) จะทำการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้า จากหมายเลข 0-2979-7000 มาเป็นหมายเลขสี่หลัก 1238 เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำและสะดวกรวดเร็วในการติดต่อ รวมทั้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงานทั้งหมด จากเดิม 0-2979-XXXX เป็น 0-2779-XXXX ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

ตัวอย่าง

ติดต่อ

หมายเลขเดิม

หมายเลขใหม่

ฝ่ายบริการลูกค้าเคเอสซี

0-2979-7000

1238

เคเอสซี สำนักงานใหญ่

0-2979-7777

0-2779-7777

ฝ่ายบิสิเนส โซลูชันส์

0-2979-7999

0-2779-7999

ฝ่ายอื่นๆ

0-2979-xxxx

0-2779-xxxx


บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และขอขอบพระคุณท่านสมาชิกและพันธมิตรทางธุรกิจที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องด้วยดีเสมอมา หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเคเอสซี ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อศูนย์บริการเคเอสซีประจำภูมิภาค

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด