ท่านสมาชิกสามารถเลือกชำระค่าบริการด้วยช่องทางต่างๆ ดังนี้

 1. ชำระด้วยเงินสด เช็ค และบัตรเครดิต
  ณ เคเอสซีสำนักงานใหญ่ และศูนย์บริการเคเอสซี
  • Master Card บัตรเครดิตวีซ่า
  • Master Card บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ด

 2. ชำระโดยหักบัญชีบัตรเครดิต
  โดยสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่เคเอสซีสำนักงานใหญ่ ทั้งนี้ วิธีการชำระค่าใช้บริการข้างต้นจะมีผลบังคับใช้ในรอบค่าใช้บริการเดือนถัดไป ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากใบแจ้งค่าบริการ
  • Master Card บัตรเครดิตวีซ่า
  • Master Card บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ด

 3. ชำระด้วยเงินสดที่เคาน์เตอร์ธนาคาร
  โดยชำระเงินพร้อมแนบแบบฟอร์มการชำระเงินได้ที่
  • BBL ธนาคารกรุงเทพ (10/25 บ.)*
  • SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารไทยพาณิชย์ (10/15 บ.)*

 4. ชำระผ่านเครื่องเอทีเอ็ม
  เลือก "ชำระค่าสินค้า/บริการ" โดยระบุเลขที่อ้างอิง 1 (14 หลัก) และเลขที่อ้างอิง 2 (14 หลัก) ที่แสดงบนแบบฟอร์มการชำระเงิน
  • BBL ธนาคารกรุงเทพ (10/25 บ.)*

 5. ชำระผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
  โดยสามารถติดต่อขอสมัครใช้บริการกับธนาคาร
  • BBL ธนาคารกรุงเทพ (10/20 บ.)*
  • SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารไทยพาณิชย์ (10/10 บ.)*

 6. ชำระทางไปรษณีย์
  สามารถชำระด้วยเช็คขีดคร่อม A/C Payee Only แคชเชียร์เช็ค ธนาณัติ หรือดราฟท์ธนาคาร โดยสั่งจ่าย "บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด" พร้อมระบุเลขที่อ้างอิง 1 (14 หลัก) และ 2 (14 หลัก) ที่แสดงบนแบบฟอร์มการชำระเงินไว้ด้านหลังเช็ค แคชเชียร์เช็ค ธนาณัติ หรือดราฟท์ธนาคารทุกครั้ง พร้อมแนบส่วนที่ 2 ของใบแจ้งการชำระค่าใช้บริการ (Payment Slip) และหนังสือหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ส่งกลับมาที่ ตู้ ปณ.195 ปณจ. หลักสี่ 10210 ภายในวันกำหนดชำระค่าใช้บริการของท่านในแต่ละเดือน
 7. ชำระด้วยเงินสดที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  โดยชำระเงินพร้อมแนบแบบฟอร์มการชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา (15 บ.)*
 8. ชำระด้วยเงินสด เช็ค บัตรเครดิตวีซ่า และมาสเตอร์การ์ด ได้ที่ ทรูช้อป ทุกสาขา
  รับชำระด้วยบัตรเครดิตวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดสำหรับบุคคลธรรมดาเท่านั้น และรับชำระยอดต่อครั้งตั้งแต่ยอดรวม 500 บาทขึ้นไป

หมายเหตุ:

 1. *กรณีที่ท่านชำระเงินผ่านช่องทางที่มีการคิดค่าธรรมเนียม ผู้ให้บริการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ณ จุดให้บริการ
 2. กรณีลูกค้านิติบุคคล การชำระค่าใช้บริการซึ่งต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย สามารถชำระได้ที่ เคเอสซีสำนักงานใหญ่ ศูนย์บริการเคเอสซี และทรูช้อปทุกสาขา