Corporate Care
เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่จัดสรรไว้บริการลูกค้าองค์กรโดยเฉพาะ แยกจากลูกค้าทั่วไป สามารถดูแลท่านอย่างใกล้ชิดด้วยความพร้อมด้านข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์และการใช้งานของท่าน จึงเข้าถึงปัญหาได้อย่างรวดเร็วและทำให้การแก้ไขมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทีมงานของเราพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยเราจำกัดจำนวนลูกค้าต่อเจ้าหน้าที่ ทำให้เราสามารถบริการท่านได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพสูงสุด


Internet Consultant
ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำปรึกษาดูแลรูปแบบการใช้งานอินเทอร์เน็ต หรือช่วยออกแบบการเชื่อมต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน รวมทั้งให้คำปรึกษาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดขององค์กร ทีมงานของเรามีประสบการณ์สูงและผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร CCNA (Cisco Certificate Network Associate) ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบเน็ตเวิร์คและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานอินเทอร์เน็ต


Service Feedback
เคเอสซีจะทำการสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าเป็นระยะ และรับฟังทุกปัญหาเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาบริการของเรา เราพร้อมรับฟังลูกค้าเกี่ยวกับบริการต่างๆ ของเรา เพื่อที่จะได้นำเสนอบริการที่ตรงกับความต้องการใช้งานของลูกค้ามากที่สุด


Down The Report
รายงานระดับคุณภาพในการให้บริการอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน เพื่อทราบปัญหา แก้ปัญหา รวมถึงการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต


Escalation
ทีมงานที่จะประสานงาน รายงานปัญหา และแจ้งผลความคืบหน้าในการแก้ปัญหาให้กับ Corporate Care และหากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ปัญหาจะถูกแจ้งไปยังผู้เกี่ยวข้องตามลำดับขั้นขึ้นไปจนถึงผู้รับผิดชอบสูงสุด เพื่อให้ทุกปัญหาได้รับการแก้ไขได้ทันท่วงที ดังนั้นลูกค้าจะได้รับการแจ้งผลการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและแน่นอน


New Product Development/Trial
เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เราจึงสามารถมอบโอกาสในการใช้งานผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ แก่ลูกค้า ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าจะสามารถช่วยพัฒนาธุรกิจของลูกค้าให้โดดเด่นเหนือคู่แข่งขัน


Preventive Maintenance
เพราะเราเชื่อว่าการป้องกันปัญหาดีกว่าการแก้ปัญหา ดังนั้นเราจึงมีการตรวจสอบระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะประเมินการใช้งาน และปัญหาต่างๆ นำไปสู่การป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต


Update News or Viruses and Threats
เพื่อที่จะป้องกันระบบของท่านจากการบุกรุก เราจะมีการรวบรวม อัพเดตข้อมูลปัญหาต่างๆ และไวรัสใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งประเด็นที่อาจเป็นจุดอ่อนจากการโจมตีบนระบบอินเทอร์เน็ต


Knowledge Training Center
รวบรวมข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการใช้งานซอฟต์แวร์และการติดตั้งอุปกรณ์บนระบบอินเทอร์เน็ต รวมทั้งเปิดให้มีการอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน บนระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ลูกค้ามีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานบนซอฟต์แวร์นั้นๆ ได้ รวมถึงสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นได้