Internet KSC ksc green it

KSC Green IT

KSC เป็นส่วนหนึ่งของ Green IT อย่างไร

เคเอสซี ในฐานะผู้ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตและบิสิเนสโซลูชันสำหรับองค์กรครบวงจร ได้เล็งเห็นความสำคัญของการใช้ไอทีโดยใส่ใจสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน เพราะการใช้ไอทีโดยใส่ใจสิ่งแวดล้อมนั้นไม่ใช่เพียงแค่การรักษาโลกเท่านั้น แต่ยังส่งผลดีต่อธุรกิจอีกด้วย อันได้แก่

KSC เป็นส่วนหนึ่งของ Green IT อย่างไร การใช้งบประมาณที่ลดลง KSC เป็นส่วนหนึ่งของ Green IT อย่างไร ลดต้นทุนจากการปฏิบัติงาน
KSC เป็นส่วนหนึ่งของ Green IT อย่างไร ความคุ้มค่าการลงทุน KSC เป็นส่วนหนึ่งของ Green IT อย่างไร เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรไอทีให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เคเอสซี ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ไอทีโดยใส่ใจสิ่งแวดล้อม และหันมาตอบสนองนโยบายสีเขียวเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เคเอสซีได้นำ Concept ของ Cloud Computing มาใช้ภายในองค์กรแล้วในปีที่ผ่านมา ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานเพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนในการรักษาสิ่งแวดล้อมไปได้กว่า 50% ดังนี้

KSC Green IT

และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายใช้ไอทีโดยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ทาง เคเอสซี จึงได้ออกแบบโลโก้ Green IT เพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนการใช้พลังงานที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้

KSC Green IT logo


< < กลับ