1. บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ผู้ใช้บริการทั้งในส่วน World Wide Web (WWW), e-mail, FTP ผ่านการเชื่อมโยงและการเข้าถึงในรูปแบบต่างๆ ซึ่งรวมถึงการเข้าถึงแบบแถบคลื่นความถี่แคบ (narrow band) และแถบคลื่นความถี่กว้าง (broadband) โดยการที่ผู้ใช้บริการสามารถป้อนข้อมูลเลขลงบันทึกเข้า (login ID) ก่อนใช้บริการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้บริการ web hosting ให้แก่บริษัทหรือบุคคลธรรมดาที่ต้องการมีเว็บไซต์เป็นของตนเองหรือประสงค์จะทำการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (“การให้บริการ hosting”)
 2. บริษัทฯ จะออกเลขลงบันทึกเข้าให้แก่ผู้ใช้บริการ และเมื่อผู้ใช้บริการใช้เลขลงบันทึกเข้าดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการแสดงเจตนายอมรับข้อตกลงเงื่อนไขการใช้บริการนี้
 3. ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการนี้ตลอดจนเงื่อนไขข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์และนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ของบริษัทฯ
 4. คำจำกัดความ
  • “ข้อตกลงนี้” หมายถึง เงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการนี้ และรวมถึงเงื่อนไขข้อตกลงการใช้เว็บไซต์และการเรียกเก็บ ค่าสมาชิกของบริษัทฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเป็นครั้งคราวต่อไปด้วย
  • “วันที่มีผลบังคับ” หมายถึง วันที่ผู้ใช้บริการได้รับเลขลงบันทึกเข้า
  • “เลขลงบันทึกเข้า” หมายถึง เลขลงบันทึกเข้าและรหัสที่บริษัทฯ ออกให้แก่ผู้ใช้บริการ
  • “รหัส” หมายถึง ถ้อยคำหรือเครื่องมือหรือสัญลักษณ์ที่บริษัทฯ ได้ออกให้แก่ผู้ใช้บริการซึ่งจะทำให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าสู่เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ
  • “บริการ” หมายถึง บริการที่บริษัทฯ มีให้แก่ผู้ใช้บริการ
  • “ค่าสมาชิก” หมายถึง จำนวนเงินที่จ่ายให้แก่บริษัทฯ ตามที่ระบุในข้อตกลงนี้ซึ่งรวมถึงค่าเชื่อมโยงรายเดือน, ค่าใช้, และค่าบริการอื่นๆ ที่เรียกเก็บจากการใช้บริการและรวมถึงดอกเบี้ยค้างชำระ ค่าบริการต่างๆ ที่ครบกำหนดชำระแล้วและที่จะครบกำหนดชำระ
 5. ข้อตกลงในการใช้บริการ
  1. นับตั้งแต่วันที่มีผลบังคับ บริษัทฯ อนุญาตให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการตามเงื่อนไขข้อตกลงของข้อตกลงนี้
  2. ผู้ใช้บริการยอมรับการใช้บริการนี้และตกลงว่า
   • จะใช้เลขลงบันทึกเข้าและรหัสเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล (personal use) เท่านั้น (ไม่ใช้ในเชิงการค้าหรือพาณิชย์)
   • ไม่เปิดเผยเลขลงบันทึกเข้าและรหัสให้บุคคลอื่นใดได้ทราบและจะรักษาเลขลงบันทึกเข้าและรหัสไว้เป็นความลับ และจะไม่อนุญาตให้มีการลงบันทึกเข้า (log in) เข้าสู่เครือข่ายมากกว่าหนึ่งครั้งในเวลาเดียวกัน (“การใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต”)
   • ไม่เข้าสู่เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ โดยวิธีการหลีกเลี่ยงหรือพยายามที่จะหลีกเลี่ยงขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของผู้ใช้ (user authentication process) เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ
   • แจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยทันทีที่มีบุคคลอื่นทราบเลขลงบันทึกเข้าและรหัสของผู้ใช้บริการและผู้ใช้บริการจะต้องเปลี่ยนรหัสของตนโดยทันทีเช่นกัน
   • ชำระค่าใช้จ่ายหรือค่าสูญหายเสียหายให้แก่บริษัทฯ ตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดหากบริษัทฯ ได้รับความเสียหายจากการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตของผู้ใช้บริการ
  3. เคเอสซี จัดให้มีแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตหลายประเภทตามความต้องการใช้งานของท่าน ท่านต้องตรวจสอบประเภทแพ็กเกจให้ตรงตามความต้องการและเหมาะสมกับพื้นที่การให้บริการที่ระบุบนแพ็กเกจ และอ่านคำแนะนำวิธีการใช้และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ระบุบนแพ็กเกจและในเอกสารที่แนบกับแพ็กเกจโดยรอบคอบ ความเสียหายหรือสูญหายใดๆ เนื่องจากการที่ท่านไม่ตรวจสอบประเภทแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต และ/หรือไม่อ่านและศึกษาคำแนะนำดังกล่าวไม่ถือเป็นความผิดของเคเอสซี เคเอสซีไม่มีหน้าที่และความรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นต่อความเสียหายและสูญหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับท่านเนื่องจากเหตุดังกล่าว ท่านต้องรับผิดชอบในความเสี่ยงและความเสียหายสูญหายใดๆ ที่เกิดขึ้นด้วยตัวท่านเองทั้งสิ้น อาทิเช่น การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยใช้หมายเลขโมเด็มไม่สอดคล้องกับรหัสพื้นที่/จังหวัดที่ท่านอยู่จะถูกเรียกเก็บค่าโทรศัพท์ทางไกล ซึ่งท่านต้องรับผิดชอบค่าโทรศัพท์ทางไกลนั้นเต็มจำนวนแต่ผู้เดียว ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้บริการ เคเอสซีแนะนำให้ท่านโทรสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้าที่เบอร์ 1238
 6. การกำหนดรหัสผ่าน (Password)
  บริษัทฯจะกำหนดรหัสผ่าน (Password) ให้แก่สมาชิกเมื่อแรกสมัคร และบริษัทฯ จะไม่เก็บรหัสผ่านของสมาชิกไว้ไม่ว่าในรูปแบบใด โดยสมาชิกจะต้องรักษารหัสผ่านของตนเองไว้เป็นอย่างดี ไม่ให้บุคคลอื่นใดนำรหัสผ่านของสมาชิกไปใช้บุกรุกเครือข่ายของบริษัทฯ และ/หรือ กระทำการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบต่อการถูกลักลอบใช้รหัสผ่านของสมาชิกจากบุคคลที่สาม สมาชิกสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ (Online) ที่บริษัทฯ จัดให้บริการด้วยการตั้งรหัสผ่านที่ไม่สามารถคาดเดาได้ง่าย ในกรณีที่รหัสผ่านของสมาชิกถูกเปลี่ยน และ/หรือ สมาชิกไม่สามารถจดจำรหัสผ่านที่ใช้ในปัจจุบันได้ สมาชิกสามารถร้องขอให้บริษัทฯ ตั้งรหัสผ่านใหม่ได้ โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการในการดำเนินการตามความเหมาะสม
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดชื่อ Login name ซึ่งจะใช้เป็นส่วนประกอบในชื่อ Email Address ตามที่ผู้สมัครสมาชิกร้องขอเพื่อความเหมาะสมและเพื่อป้องกัน การซ้ำกันได้ของชื่อ Email Address ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข Login name อันอาจจะมีขึ้นในอนาคตตามความเหมาะสม
 8. กรณีหากสมาชิกต้องการยกเลิกการใช้บริการ
  บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกบริการของสมาชิกทุก ๆ วันสิ้นเดือน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องได้รับใบ “คำร้องในการขอยกเลิก” และเอกสารประกอบจากสมาชิก ก่อนวันสิ้นเดือนอย่างน้อย 7 วันทำการ โดยบริษัทฯ จะคิดค่าบริการของเดือนที่ทำการยกเลิกใช้บริการเป็นจำนวนอย่างน้อยเท่ากับค่าบริการขั้นต่ำต่อเดือนรวมถึงเรียกเก็บค่าบริการที่ใช้เวลาเกินกำหนด (หากมี) และ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการขอยกเลิก ทั้งนี้สมาชิกภาพจะยกเลิกโดยสมบูรณ์หลังจากที่ บริษัทฯ ได้รับเอกสารการชำระเงินครบถ้วน

  **ในกรณีที่สมาชิกยกเลิกบริการก่อนระยะเวลาจะสิ้นสุด บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการ และ/หรือ ค่าเช่าสำหรับระยะเวลาที่เหลืออยู่ให้แก่สมาชิก
 9. ความพร้อมของระบบ
  1. บริษัทฯ จะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้อยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการยอมรับว่า บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ ทีเกิดขึ้นจากการหยุดชะงักของการให้บริการหรือจากการใช้บริการไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากสาเหตุประการใดก็ตาม โดยข้อยกเว้นการรับผิดนี้รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) เรื่องดังต่อไปนี้
   1. ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ หรือพนักงานของบริษัทฯ
   2. ความสูญเสียหรือความเสียหายโดยตรง, ความเสียหายโดยอ้อม, ความเสียหายต่อเนื่อง, ความเสียหายโดยบังเอิญ, ความเสียหายพิเศษ ซึ่งเกิดขึ้นจากการชะงักงันของธุรกิจ, การสูญเสียข้อมูลทางธุรกิจ ความสูญเสียข้อมูลทั่วไป หรือเกิดจากเหตุอื่นใดก็ตาม
   3. aความสูญเสียใดๆ ก็ตามไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการผิดสัญญา, การละเมิด, การละเมิดการรับประกันโดยอ้อม หรือโดยสาเหตุอื่นใดก็ตาม
   4. ความสูญเสียที่ไม่ว่าจะสามารถเล็งเห็นได้หรือไม่ก็ตาม
  2. บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบหากมีการซ่อมบำรุงซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถให้บริการได้เป็นการชั่วคราว แต่บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ตามสัญญาและไม่รับประกันว่าจะต้องแจ้งเรื่องดังกล่าวให้ทราบ
  3. การชำระเงิน
   1. ผู้ใช้บริการจะชำระค่าสมาชิกตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในอัตราที่กำหนดนับตั้งแต่วันที่มีผลบังคับซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนได้เป็นครั้งคราว
   2. ผู้ใช้บริการจะได้รับใบเรียกเก็บเงิน (invoice) ค่าบริการรายเดือนจากการใช้บริการในอัตราที่ได้กำหนดไว้ในอัตราค่าใช้บริการที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในวันที่เริ่มต้นของแต่ละเดือน และสำหรับค่าใช้จ่ายรายเดือนตามอัตราที่ระบุในวันสุดท้ายของเดือน
   3. หากผู้ใช้บริการไม่ชำระเงินที่ยังค้างชำระบริษัทฯ ตามเงื่อนไขข้อตกลงนี้ บริษัทฯ จะมีสิทธิดังต่อไปนี้ (แต่ไม่ตัดสิทธิอื่นๆ ที่บริษัทฯ มีตามเงื่อนไขข้อตกลงนี้)
    1. บริษัทฯ มีสิทธิคิดดอกเบี้ยในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำสำหรับเงินกู้เบิกเกินบัญชี (MOR) ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) + 2% ในเงินที่ผู้ใช้บริการยังค้างชำระโดยคิดคำนวณเป็นรายวันล่วงหน้านับจากวันที่ครบกำหนด
    2. บริษัทฯ มีสิทธิดำเนินการทุกอย่างที่จำเป็น (โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า) เพื่อเรียกเก็บเงินที่ค้างชำระดังกล่าวคืน และ/หรือ ระงับการให้บริการจนกว่าผู้ใช้บริการจะปฏิบัติหน้าที่ของตนตามเงื่อนไขข้อตกลงนี้ครบถ้วนเสียก่อน และบริษัทฯ ยังมีสิทธิยกเลิกสัญญาให้บริการนี้ได้อีกด้วย อนึ่ง ผู้ใช้บริการตกลงที่จะชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการที่บริษัทฯ ได้กระทำไปเพื่อเรียกเก็บเงินดังกล่าวซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายทางด้านกฎหมายที่ชำระให้แก่ทนายความ
    3. บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 30 วันหากมีการเพิ่มหรือลดอัตราค่าบริการที่กำหนดไว้ในอัตราค่าบริการมาตรฐานซึ่งเป็นดุลยพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว และผู้ใช้บริการยินยอมผูกพันตามอัตราใหม่ดังกล่าว
 10. ความปลอดภัย
  1. บริษัทฯ สงวนสิทธิในการดำเนินการใดๆ ก็ตามที่จำเป็นเพื่อรักษาความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของเครือข่ายการให้บริการของบริษัทฯ สำหรับผู้ใช้บริการทุกคน
  2. ผู้ใช้บริการยอมรับว่าตนไม่มีสิทธิใช้บริการฯ ในทางที่จะทำให้มีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือมีผลเสียใดๆ ก็ตามต่อระบบหรือคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ หรือที่ที่อยู่ ณ ที่ตั้งอื่นๆ
 11. กติกามารยาทในการใช้บริการและพฤติกรรมอันไม่สมควร
  1. ห้ามไม่ให้ผู้ใช้บริการ (1) ใช้ e-mail ในทางที่ไม่สมควร (2) spamming ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การส่งข้อความจำนวนมากไปยังผู้รับซึ่งมิได้ร้องขอ
  2. ห้ามไม่ใช้ผู้ใช้บริการเพิ่มเติม, โยกย้าย หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลเครือข่ายที่กระทำขึ้น เพื่อหลอกลวง ทำให้ผิดหลง หรือพยายามแสดงตนเป็นคนอื่นโดยการใช้หัวเรื่องที่ปลอมแปลงขึ้นหรือข้อมูลอื่นๆ ของบุคคลอื่นใดก็ตาม
  3. ห้ามไม่ให้ผู้ใช้บริการเผยแพร่หรือส่งข้อความ ข้อมูล ภาพ หรือโปรแกรมใดๆ ก็ตามที่เป็นการหมิ่นประมาทหรือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น
  4. ห้ามไม่ให้ผู้ใช้บริการเผยแพร่หรือส่งข้อความ ข้อมูล ภาพ หรือโปรแกรมใดๆ ก็ตามที่ผิดกฎหมาย ทำให้เสียหาย คุกคาม ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ล่วงเกิน เป็นอันตราย หรือแสดงความเกลียดชัง
  5. ห้ามไม่ให้ผู้ใช้บริการเผยแพร่หรือส่งข้อความ ข้อมูล ภาพ หรือโปรแกรมใดๆ ก็ตามที่เป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
  6. ห้ามไม่ให้ผู้ใช้บริการแทรกแซงการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้ใช้บริการายอื่นๆ ไม่ว่าผู้ใช้บริการรายนั้นจะเป็นลูกค้าของบริษัทฯ หรือไม่ก็ตาม
  7. ห้ามไม่ให้ผู้ใช้บริการเผยแพร่หรือส่งแฟ้มข้อมูล (file) ซึ่งมีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่อาจส่งผลเสียหาย ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นโดยเจตนาของผู้ใช้บริการหรือไม่ก็ตาม
  8. ห้ามไม่ให้ผู้ใช้บริการละเมิดความเป็นส่วนตัว (privacy) ของบุคคลอื่นซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การเจาะระบบ (hacking) และหากผู้ใช้บริการละเมิดข้อห้ามดังกล่าว (ซึ่งเป็นดุลพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว ในการชี้กำหนดว่ามีการละเมิดหรือไม่และดุลพินิจดังกล่าวถือเป็นที่สุด) บริษัทฯ มีสิทธิดังต่อไปนี้
   1. ยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การให้บริการ web hosting และการให้บริการ e-commerce
   2. เรียกเก็บเงินจากผู้ใช้บริการสำหรับค่าใช้จ่ายใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การใช้ช่องความถี่ (bandwidth) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางธุรการ (administrative cost) การที่ระบบเครือข่ายไม่สามารถทำงานได้ (downtime) การใช้ชื่อของบริษัทฯ หรือชื่อที่ได้มีการจดทะเบียนโดเมน และ CPU cycles
   3. แจ้งให้ทุกคนที่ได้รับ spam mail ที่เกี่ยวกับข้อมูลสาธารณะหรือส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการได้ทราบ
 12. การชดใช้ความเสียหาย
  ผู้ใช้บริการตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้องบริษัทฯ และบุคคลอื่นๆ จากความรับผิดในความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการของผู้ใช้บริการ และ/หรือ การไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามข้อตกลงซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงนี้และการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดอื่นๆ ที่บริษัทฯ จะกำหนดขึ้นเป็นครั้งคราว
 13. การละเมิดข้อตกลง
  หากผู้ใช้บริการไม่ชำระเงินที่ครบกำหนดชำระตามข้อตกลงนี้หรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเงื่อนไขหรือข้อผูกพัน บริษัทฯ มีสิทธิที่จะกระทำการดังต่อไปนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า (แต่การใช้สิทธิดังกล่าวเป็นดุลพินิจของบริษัทฯ และไม่กระทบต่อสิทธิอื่นใดที่บริษัทฯ จะพึงมีตามกฎหมาย) ซึ่งรวมถึงสิทธิในการเรียกค่าเสียหาย
  1. เรียกให้ผู้ใช้บริการชำระเงินที่จะต้องจ่ายให้แก่บริษัทฯ ตามข้อตกลงนี้ ให้แก่บริษัทฯ โดยทันที โดยไม่คำนึงว่าครบกำหนดชำระหรือยัง และ/หรือ
  2. ระงับการให้บริการตามข้อตกลงนี้โดยทันทีจนกว่าผู้ใช้บริการจะชำระเงินที่ยังค้างชำระให้บริษัทฯ ครบถ้วนก่อน และ/หรือ
  3. ยกเลิกข้อตกลงนี้โดยทันทีและมีสิทธิเก็บเงินที่ผู้ใช้บริการได้ชำระให้แล้ว ตลอดจนมีสิทธิเรียกให้ผู้ใช้บริการชำระค่าใช้จ่ายทางกฎหมายทั้งหมดซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความ
 14. การระงับสิทธิและการมอบอำนาจ
  บริษัทฯ มีสิทธิเด็ดขาดในการที่ระงับ โอน หรือมอบอำนาจให้แก่บุคคลที่สาม ซึ่งสิทธิหรือหน้าที่ตามข้อตกลงนี้
 15. เขตอำนาจศาล
  ผู้ใช้บริการยินยอมให้ศาลยุติธรรมในประเทศไทยพิจารณาข้อพิพาทใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นอันสืบเนื่องจากข้อตกลงนี้
 16. บททั่วไป
  1. ทั้งสองฝ่ายยินยอมรับทราบว่าข้อตกลงนี้ได้กำหนดข้อตกลงทั้งหลายทั้งปวงระหว่างกันและไม่มี ข้อตกลง ข้อรับประกัน หรือการแสดงตนอื่นใด ไม่ว่าจะโดยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร ที่เกี่ยวข้องที่ทั้งสองฝ่ายยึดถือในการทำข้อตกลงนี้
  2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้จะไม่มีผลผูกพันบริษัทฯ เว้นแต่ (1) จะเป็นการกระทำเพียงฝ่าย เดียวของบริษัทฯ หรือ (2) ทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยทั้งสองฝ่าย
 17. ที่อยู่ที่ใช้ในการส่งเอกสาร
  1. บริษัทฯ: 2/4 อาคารชับบ์ (ชั้น 10) ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210 และ
  2. ผู้ใช้บริการ: ที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในใบสมัครขอใช้บริการ
 18. ผู้ใช้บริการยอมรับว่า ณ วันที่ข้อตกลงนี้มีผลบังคับ ข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดที่ให้แก่บริษัทฯ นั้นถูกต้องเป็นจริง
 19. บริษัทฯ มีสิทธิในการแก้ไขข้อตกลงเงื่อนไขนี้ได้ตามที่เห็นสมควร