ฝึกอบรมการใช้งานอุปกรณ์แม่ข่ายกรมหม่อนไหม

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายมอบความรู้แก่บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ สำนักงานกรมหม่อนไหม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งมอบงานโครงการปรับปรุงระบบห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระบบ พร้อมคุณวุโณทัย นาคประเสริฐ (Engineering Solution Support) และคุณณิชกานต์ ศรีวัฒนะ (Consultant Business Solutions)

ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ ได้มีการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้งานห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อาทิ ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ  ระบบตรวจจับควันไฟความไวสูง  ตรวจจับน้ำรั่วซึม ควบคุมแอร์  ระบบเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ และระบบควบคุมการเข้า – ออก ประตูอัตโนมัติ พร้อมการตั้งค่าการใช้งานของระบบโดยละเอียด เพื่อให้สามารถแก้ไขและเพิ่มความปลอดภัยในทุกขั้นตอน

3 กรมหม่อนไหม for web.jpg