เคเอสซีฯ และสำนักงานกรุงเทพมหานครจัดสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ โครงการปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด และสำนักงานกรุงเทพมหานครจัดสัมมนาเชิงวิชาการ ภายใต้หัวข้อ “โครงการปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์” เมื่อวันที่ 19 และ 21 สิงหาคม 2563 ทีผ่านมา ได้รับเกียรติจากคุณอัฏฐจักร์ พงษ์สามารถ (ผู้อำนวยการกองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ กรุงเทพมหาคร) พร้อมคณะกรรมการเข้าร่วมสัมมนา โดยมีคุณสุภฤกษ์ เทศรำพรรณ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากบริษัท เอส ที เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้มอบความรู้ให้กับลูกค้าตลอด 2 วัน โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 2 ส่วนได้แก่ การบริหารจัดการระบบเมลสำหรับผู้ดูแล (Administrator) และการบริหารจัดการอุปกรณ์กรองเมล(Anti-spam/Antivirus)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หลักของกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับการใช้งานอย่างแพร่หลายสร้างความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร โดยมีคุณมนต์ชัย พูนพัฒนปรีชา (Assistant Director) คุณศรสกล อดิเทพสถิต (Manager) คุณเฉลิมพล ถิราภิวัฒน์ (Senior System Analyst) เป็นตัวแทนผู้บริหารเคเอสซี ให้การต้อนรับ