บริการระบบกลั่นกรองและ Clean-up Mail สำหรับองค์กรที่มีระบบ Mail Server เอง แต่ต้องการระบบ Anti-spam และ Anti-virus เพื่อทำการกลั่นกรองเมลที่ส่งออกไปยังปลายทาง โดยที่ไม่ต้องการลงทุนติดตั้งและบำรุงรักษาระบบ Anti-spam และ Anti-virus เอง ซึ่งบริการ Mail Relay ของเคเอสซี จะมีระบบป้องกันสแปมและไวรัสที่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

ระบบ Mail Relay จะส่งต่อเมลจากเมลเซิร์ฟเวอร์ (Mail Server) ของผู้รับบริการ โดยจะทำการตรวจสอบไวรัสให้กับเมลเหล่านั้นก่อนทำการส่งต่อ เพื่อป้องกันเมลขยะ (Spam mail) และป้องกันไวรัสและโปรแกรมอันตรายต่างๆ ที่แฝงมากับเมล โดยหากตรวจสอบว่าเป็น Spam ระบบจะทำการ tag subject :: SPAM :: ก่อนส่งออกไป หากตรวจสอบว่าเป็น Virus ระบบจะทำการ Clean-up Mail ให้ก่อนส่ง หากระบบมองว่าเป็นอันตรายต่อผู้อื่น ระบบจะทำการ quarantine mail ไว้ในระบบ ระบบการทำงานของ Mail Relay จะทำการตรวจสอบไวรัสจากเมลทุกฉบับที่ส่งเข้าเพื่อค้นหาไวรัส รวมถึงการตรวจสอบแฟ้มข้อมูลแนบท้าย (Attachment) ที่แนบมากับเมลด้วย ซึ่งบริการนี้จะช่วยลดความเสียหาย ซึ่งอาจมีมูลค่ามหาศาลอันเกิดจากไวรัส และลดเวลาที่จะต้องสูญเสียไปในแต่ละวันเพื่อจัดการกับอีเมลขยะ

Network Diagram

Contact

Business Solution